เลขที่ประกาศ : 078867

จป.วิชาชีพ งานประจำ N/A

จป.วิชาชีพ งานประจำ N/A

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : N/A
สถานที่ : ระยอง

ซ่อม บำรุงวาล์ว

จป.วิชาชีพ

-ดูแลเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบการ
-กํากับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับ
-วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น
- ตรวจสอบสภาพการทํางาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ก่อนลงมือปฏิบัติงานประจําวัน
- กํากับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
- รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ
- ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรํ าคาญ และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อนายจ้าง โดยไม่ชักช้า
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
-ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารมอบหมาย
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้

อัตรา : 1

เงินเดือน : N/A

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 ปีขึ้นไป (ช./ญ.) 2. วุฒิการศึกษา -ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 3. มีความอดทนต่อหน้าที่ , มีทัศนคติที่ดี 4. มีความรับผิดชอบ 5. มีใบประกอบวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 6. สามาถรใช้ดอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ 7. สามาถรใช้ภาษา English Basic ได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน :
มาบตาพุด

จังหวัด : ระยอง

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 04/03/2562
วัน/เวลา หมดอายุ: 04/04/2562
เข้าชม : 1 - 55 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท ริช เซอร์วิส วาล์ว จำกัด



หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง